MÜNACAT-I KÜBRA

Elhamdülillahillezi halekal insane minnur.
Vassalatü vesselemü ala seyyidine Muhammedin maz-haril envar.
Ve ala alihi ve ehli beytihi bisebebi kıyaminnesi minnur
Cemi esma ve sıfati cami,saltanatı hakkıye ve halkıyeyi havi makamı Ulühiyeti zatta ibadet ederim Allahım.
Cemi esma ve sıfati satir,saltanatı hakkıye ve halkıyeyi kahir makamı Ahadiyeti zatta vücudumdan fani olayım Allahım.
Cemi esma ve sıfati zahir,saltanatı hakkıye ve halkıyeyi lami makamı vahidiyeti zatta vucudumla mevcut olayım Allahım.
İlmi zatta cemi mevcudatı tesbit ve âyani sabitede tefrik makamı ferdiyeti zatta saadet isterim Allahım.
Ekserinnas saltanatı halkıyeden gafil,esma-ü efaliyeden cahil makamı nuru zatta cemalini göreyim Allahım.
Gaybi mutlakta hüviyeti zatta makamı künhü zatına hayran olayım Allahım.
Hayatı sermedi aynı zatta makamı Hayyi zatta hayatı ebedi isterim Allahım.
Aynı zatta zatının kemali makamı Kuddusiyeti zatta sal- tanatı halkıyeden tecrid olayım Allahım.
Aynı zatta zatın ihtiyaçtan münezzeh,makamı Samadı-yeti zatta senden gayriye muhtaç etme Allahım.
Kıyameti Kübrada Nur-u zatın zuhuru ile bütün mevcu-datı ifna,makamı vitriyeti zatta yalnız bırakma Allahım.
Bihürmeti esma-i zatiyetil husne ve bi hürmeti seyyidin El Mustafa Sıtkı fakir kemterin ve biz aciz kullarının mü-nacatını kabul eyle Allahım.

Bir Cevap Yazın